Kỳ thực trên đời này làm gì có người xấu.
Chỉ có người không biết làm đẹp !!!!